RENEWAL OF STANDARDS, IMPROVING THE NATIONAL ASSEMBLY DEPUTIES OVER THE PERIODS  19/08/2014 09:49:53 SA
The National Assembly deputy has special legal status, not only represents the will and aspirations of the people, but also is the component of the agencies of state power. With this awareness, personnel work, especially standard and quality of deputy, has always been more interested in innovation by periods. Requirements for renewing the organization and operation of t
THE FIRST YEARS OF OPERATION OF THE BOARD OF DEPUTY AFFAIRS   19/08/2014 09:33:31 SA
Actually, the establishment of the board of deputy affairs (March 17, 2003) was only marker the for organizational transformation, the deputy affairs was formed since the birth of National Assembly as a flow over time, started from 1946 until now and certainly still ""flowing"" as the great river on Vietnamese soil.
Hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử- Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử  15/04/2013 10:41:07 SA
Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội là một trong những nội dung quan trọng mà Nghị quyết các Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X và XI đã chỉ ra. Thực tiễn cho thấy, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội luôn gắn liền với chất lượng, năng lực của mỗi đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, nâng cao năng lực của mỗi đại biểu Quốc hội là giải pháp
Hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử- Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử  15/04/2013 10:41:07 SA
Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội là một trong những nội dung quan trọng mà Nghị quyết các Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X và XI đã chỉ ra. Thực tiễn cho thấy, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội luôn gắn liền với chất lượng, năng lực của mỗi đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, nâng cao năng lực của mỗi đại biểu Quốc hội là giải pháp
ĐỔI MỚI TIÊU CHUẨN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUA CÁC THỜI KỲ   15/04/2013 10:29:11 SA
Qua bốn bản Hiến pháp của nước ta đều cho thấy đại biểu Quốc hội có vị trí pháp lý đặc biệt, vừa là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, vừa là yếu tố cấu thành cơ quan quyền lực Nhà nước. Với nhận thức đó, công tác nhân sự, trong đó trọng tâm là tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu Quốc hội luôn được quan tâm và có nhiều đổi mới qua các thời kỳ.
ĐỔI MỚI TIÊU CHUẨN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUA CÁC THỜI KỲ   15/04/2013 10:29:11 SA
Qua bốn bản Hiến pháp của nước ta đều cho thấy đại biểu Quốc hội có vị trí pháp lý đặc biệt, vừa là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, vừa là yếu tố cấu thành cơ quan quyền lực Nhà nước. Với nhận thức đó, công tác nhân sự, trong đó trọng tâm là tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu Quốc hội luôn được quan tâm và có nhiều đổi mới qua các thời kỳ.
ĐỔI MỚI TIÊU CHUẨN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUA CÁC THỜI KỲ   15/04/2013 10:29:11 SA
Qua bốn bản Hiến pháp của nước ta đều cho thấy đại biểu Quốc hội có vị trí pháp lý đặc biệt, vừa là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, vừa là yếu tố cấu thành cơ quan quyền lực Nhà nước. Với nhận thức đó, công tác nhân sự, trong đó trọng tâm là tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu Quốc hội luôn được quan tâm và có nhiều đổi mới qua các thời kỳ.
Đồng chí Nguyễn Thị Kỳ trong một Hội nghị Bồi dưỡng đại biểu HĐNDCÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - CÙNG NHÌN LẠI   12/04/2013 08:49:07 SA
Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử được thành lập và đi vào hoạt động đến nay tuy mới được hơn tám năm (2004-2013), nhưng cũng đã trải dài qua các nhiệm kỳ Quốc hội: từ hơn giữa nhiệm kỳ khóa XI, cả khóa XII và qua 4 kỳ họp Quốc hội của Khóa XIII..
Đồng chí Nguyễn Thị Kỳ trong một Hội nghị Bồi dưỡng đại biểu HĐNDCÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - CÙNG NHÌN LẠI   12/04/2013 08:49:07 SA
Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử được thành lập và đi vào hoạt động đến nay tuy mới được hơn tám năm (2004-2013), nhưng cũng đã trải dài qua các nhiệm kỳ Quốc hội: từ hơn giữa nhiệm kỳ khóa XI, cả khóa XII và qua 4 kỳ họp Quốc hội của Khóa XIII..
CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI   12/04/2013 08:40:35 SA
Những năm gần đây, chất vấn ở Quốc hội và ở Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, cải tiến theo chiều hướng sâu hơn, thực chất hơn; chất vấn theo nhóm vấn đề rõ nét hơn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội đánh giá tốt.
CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI   12/04/2013 08:40:35 SA
Những năm gần đây, chất vấn ở Quốc hội và ở Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, cải tiến theo chiều hướng sâu hơn, thực chất hơn; chất vấn theo nhóm vấn đề rõ nét hơn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội đánh giá tốt.
Từ phương xa nhớ về Ban Công tác đại biểu  20/03/2013 10:37:44 SA
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu) Sau khi Quốc hội khoá XI đi vào hoạt động mấy tháng, ngày 17 tháng 3 năm 2003, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 368 về Ban Công tác đại biểu.
Từ phương xa nhớ về Ban Công tác đại biểu  20/03/2013 10:37:44 SA
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu) Sau khi Quốc hội khoá XI đi vào hoạt động mấy tháng, ngày 17 tháng 3 năm 2003, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 368 về Ban Công tác đại biểu.
Từ phương xa nhớ về Ban Công tác đại biểu  20/03/2013 10:37:44 SA
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu) Sau khi Quốc hội khoá XI đi vào hoạt động mấy tháng, ngày 17 tháng 3 năm 2003, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 368 về Ban Công tác đại biểu.
Một hội nghị giám sát Hội đồng nhân dân do Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chứcVAI TRÒ CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIẺU TRONG VIỆC GIÚP ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HƯỚNG DẪN, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   18/03/2013 09:52:01 SA
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu)Ngày thành lập Ban công tác đại biểu (17 tháng 3 năm 2003) Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN   13/03/2013 10:53:07 SA
Đại biểu Quốc hội là người đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Vì vậy, chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trải qua các thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước, chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội dầ
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN   13/03/2013 10:53:07 SA
Đại biểu Quốc hội là người đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Vì vậy, chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trải qua các thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước, chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội dầ
NHỮNG NĂM ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU   12/03/2013 04:07:48 CH
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu)Ngày thành lập Ban công tác đại biểu (17 tháng 3 năm 2003) chỉ là thời điểm đánh dấu sự chuyển đổi về mặt tổ chức, còn công tác đại biểu thì đã hình thành từ khi Quốc hội ra đời như một dòng chảy theo thời gian, khởi nguồn từ năm 1946 cho đến bây giờ và chắc chắn còn “chảy mãi” như những dòng sông lớn trên đất
NHỮNG NĂM ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU   12/03/2013 04:07:48 CH
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu)Ngày thành lập Ban công tác đại biểu (17 tháng 3 năm 2003) chỉ là thời điểm đánh dấu sự chuyển đổi về mặt tổ chức, còn công tác đại biểu thì đã hình thành từ khi Quốc hội ra đời như một dòng chảy theo thời gian, khởi nguồn từ năm 1946 cho đến bây giờ và chắc chắn còn “chảy mãi” như những dòng sông lớn trên đất
Một hội nghị tập huấn tham vấn công chúng cho đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn năm 2010Gắn kết với Hội đồng nhân dân  11/03/2013 11:03:35 CH
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu). Một trong những trăn trở của tôi là có biện pháp gì, giải pháp gì để góp phần giảm bớt tính hình thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thông qua hai chức năng là giám sát và quyết định những vấn đế quan trọng ở địa phương.
TRÔNG CÂY LẠI NHỚ ĐẾN RỪNG  05/03/2013 05:09:15 CH
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu). Vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện mà tôi muốn đề cập ở đây, trước hết là về hệ thống pháp luật của nước ta. Mỗi cuộc thí điểm, đề án được triển khai đã khiến tôi liên tưởng đến những cây non trong vườn ươm và khu rừng của tương lai. Cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, vấn đề xác định cụ thể, ổn địn
BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU - 10 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ TRƯỞNG THÀNH   01/03/2013 10:22:04 SA
Đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 368/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 thành lập Ban công tác đại biểu, là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU - 10 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ TRƯỞNG THÀNH   01/03/2013 10:22:04 SA
Đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 368/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 thành lập Ban công tác đại biểu, là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Một hội nghị trao đổi kinh nghiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang trong năm 2012Hội nghị Hội đồng nhân dân khu vực: Hiệu quả đến từ một mô hình  17/02/2013 10:17:59 CH
(Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu). Hộinghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân các khu vực trên toàn quốc là nơi gặp gỡ của những người làm công tác Hội đồng nhân dân ở các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương để trao đổi kinh nghiệm, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK