Hội nghị chuyên đề “Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động và vai trò của đại biểu dân cử” tại Quảng Ngãi Cập nhật : 4:40 - 30/07/2014 Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XI thông qua năm 2006, phù hợp với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.
Bản tin hoạt động tháng 8/2014 03/09/2014 10:34:31 SA Trong tháng 8 năm 2014, Ban Công tác đại biểu tập trung triển khai công tác phục vụ ĐBQH, HĐND, bồi dưỡng đại biểu dân cử, nghiên cứu xây dựng pháp luật, v.v...
18/09/2014 02:34 SA
XA LẮM BẢN TÈN 23/05/2014 03:24:59 CH Bài viết câu chuyện kể của đại biểu Trương Thị Huệ - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên trong cuốn sách ""Đại biểu Quốc hội - Những câu chuyện kể""
18/09/2014 02:34 SA
Những vấn đề còn tồn tại trong việc kiểm soát ô nhiễm và Bảo vệ môi trường đất ở Trung Quốc 12/08/2014 02:50:13 CH Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đất ở Trung Quốc bắt đầu vào cuối năm 1960. Qua 50 năm nghiên cứu và phát triển, Trung Quốc đã đạt được kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên, so với kiểm soát ô nhiễm không khí và môi trường thủy sinh, vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đất ở Trung Quốc.
18/09/2014 02:34 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 498 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK