ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT Cập nhật : 11:18 - 03/03/2016Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và có danh sách bầu cử chính thức, công tác vận động bầu cử của ứng cử viên có thể được bắt đầu. Thời gian dành công việc này không nhiều (khoảng 1 tháng), vì vậy, các ứng cử viên cần sắp xếp thời gian để thực hiện các công việc sau:
Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 06/04/2016 05:10:55 SA Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 1/2/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-202
  Tin Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Ninh Thuận 28/04/2016 10:59:18 SA Thực hiện kế hoạch đã được lãnh đạo Ban Công tác đại biểu phê duyệt, ngày 28/4/2016, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh - huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Ninh Thuận
  01/06/2016 04:42 SA
  KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ 06/05/2016 10:59:18 SA Trải qua mười ba cuộc bầu cử ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, quyền bầu cử và ứng cử của công dân đều được đảm bảo và đều được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đó là tư tưởng chủ đạo quan trọng xuyên suốt qua các cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử công khai, dân chủ. Ca
  01/06/2016 04:42 SA
  Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
  01/06/2016 04:42 SA
  KINH NGHIỆM CÔNG TÁC XÂY DỰNG BIÊN BẢN CỦA HẠ VIỆN NHẬT BẢN, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO QUỐC HỘI VIỆT NAM 28/04/2016 02:16:48 CH Trong hoạt động của Quốc hội - cơ quan làm việc theo chế độ hội nghị - thì biên bản được sử dụng phổ biến và hoạt động ghi biên bản là hoạt động thường xuyên, liên tục tại các cuộc họp, hội nghị. Tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội khóa XIII đã bầu Tổng thư ký Quốc hội. Tiếp đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập Ban thư ký để tham mưu giúp Tổng thư ký Quốc hội thực h
  01/06/2016 04:42 SA
  Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
   
  Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

  Quốc hội khóa XIII:

  Tổng số đại biểu là 497 người;
  - 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
  - 65.8% đại biểu ở địa phương;
  - 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
  - 24.4% đại biểu là phụ nữ;
  - 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
  - 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
  - 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
  - 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
  - 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
  - 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
  - 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

  WEBLINK